ZSOiT w Żarach

Historia szkoły

Technikum Ceramiczne (1960r. do 1976/77r.)

 • Technikum Ceramiczne – technologia ceramiki
 • Technikum Chemiczne – analiza chemiczna

Zasadnicza Szkoła Chemiczna – laborant chemiczny do roku 1972/73
Zasadnicza Szkoła Szklarska – produkcja szkła i wyrobów szklanych
Zasadnicza Szkoła Ceramiczna – produkcja ceramiki technicznej i użytkowej
Liceum Medyczne
Liceum Zawodowe od 1976r.

Medyczne Studium Zawodowe (1974 – 1990r)

 • wydział pielęgniarski
 • wydział analityk

Zespół Szkół Zawodowych (1977r. do 2006/07)

1. Technikum Ceramiczne do 1997/98

 •  technologia ceramiki

2. Technikum Chemiczne do 1997/98

 • analiza chemiczna

3. Liceum Zawodowe

 • Monter urządzeń elektronicznych od 1976 do 1992
 • Automatyk od 1980 do 1984
 • Gastronom  od 1992 do 2004
 • Kucharz od 2000/2001 – 2003/2004

4. Liceum Ogólnokształcące od 1992/93

5. Technikum Hotelarskie od 1990/91

6. Liceum Techniczne od 1995/96 do 2001/02

 • usługowo – gospodarczy
 • społeczno – socjalny
 • elektroniczny od 2000/2001 do 2003/2004

7. Liceum Profilowane od 2002/03 do 2006/07

 • społeczno – socjalny
 • usługowo – gospodarczy
 • zarządzanie informacją

8. Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych od 2006/07

 • II LO
 • Technikum nr 1
 • Technikum Hotelarskie
 • Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych
 • Technikum Obsługi Turystycznej od 2009/2010

Wychodząc naprzeciw potrzebom regionu, KOiW w Zielonej Górze powołało do życia w 1960r. Technikum Ceramiczne w Żarach z siedzibą w obiektach ZSzS przy ul. 9 Maja. Budynki przy ulicy Zielonogórskiej były pozostałościami po przylotniskowych koszarach niemieckich. W trakcie organizowania placówki przy 9 Maja spłonął obecny budynek szkoły. Postanowiono go odbudować i przenieść szkołę na ulicę Zielonogórską, co nastąpiło w 1964 roku. W budynku, w którym obecnie znajduje się hotel, zorganizowano internat. W placówce funkcjonowało wówczas Technikum Ceramiczne, Technikum Chemiczne i Liceum Medyczne oraz Zasadnicza Szkoła Chemiczna.

Dyrektorami zespołu byli: Andrzej Janczur, Leszek Lenartowicz, Stanisław Miłek, Edward Wojak, Władysław Czarny. Obecnie od 1 września 2007 r. dyrektorem szkoły jest Arleta Śniatecka.

Wraz ze zmianami na rynku pracy zmienił się profil kształcenia w szkole. Zlikwidowano ówczesne kierunki nauczania. W 1990 roku utworzono Technikum Hotelarskie, a w 1992 roku Liceum Gastronomiczne, funkcjonujące początkowo na poziomie Liceum Zawodowego oraz Liceum Ogólnokształcące. Wymagało to również przeprowadzenia remontów w placówce, odpowiedniego wyposażenia gabinetów do prowadzenia zajęć kształcących w zawodach gastronom i hotelarz. W 1995 r. powołano Liceum Techniczne z profilami społeczno – socjalnym i usługowo – gospodarczym. Liceum to było eksperymentem kształcenia w nowym typie szkoły średniej. W roku szkolnym 2000/2001 na bazie istniejącego Liceum Ogólnokształcącego utworzono profil wojskowy. Od 2002 r. w zespole oprócz Technikum Hotelarskiego, Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej funkcjonowało również Liceum Profilowane o 3 letnim cyklu kształcenia o profilach kształcenia: usługowo – gospodarczym, elektronicznym, społeczno – socjalnym. Od 1 września 2006 r. szkoła zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach wchodzi: II Liceum Ogólnokształcące w Żarach, Technikum nr 1 w ramach,  którego prowadzone są klasy kształcące w zawodach: technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych. W ramach Liceum Ogólnokształcącego funkcjonują: klasa o nachyleniu europejskim z rozszerzoną edukacją: WOS, historia i język niemiecki,  klasa o nachyleniu informatycznym z rozszerzoną edukacją: informatyka i język angielski oraz klasa o nachyleniu sportowym z rozszerzoną edukacją: biologia i język angielski.

Szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną w skład, której wchodzą:

 • pracownia gastronomiczna – wyposażona w nowoczesny sprzęt i urządzenia gastronomiczne, co pozwala prowadzić zajęcia praktyczne z technologii gastronomicznej na wysokim poziomie,
 • pracownia hotelarska – przystosowana do prowadzenia  zajęć  symulujących (obsługa klienta w hotelu) z zakresu organizacji i techniki pracy w hotelarstwie. Pracownia wyposażona jest w recepcję oraz niezbędną dokumentację do realizacji do programu zajęć praktycznych z zakresu hotelarstwa;
 • pracownia techniki biurowej, wyposażona w nowoczesne komputery i sprzęt multimedialny. Młodzież poznaje zasady pisania różnych typów  pism z zakresu gastronomii i hotelarstwa (oferty, zapytania o oferty, wypełnia rachunki  i faktury VAT ).

Uczniowie technikum odbywają programowe praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach. Mają możliwość poznania i zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom. Pracodawcy wysoko oceniają przygotowanie zawodowe młodzieży i chętnie przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Ponadto szkoła posiada upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów nadających kwalifikacje zawodowe w zawodach technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych.

Uczniowie mają możliwość brania udziału w zajęciach dodatkowych oferowanych przez placówkę. Są to głównie zajęcia sportowe rozwijające umiejętności w takich dziedzinach jak: siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna i pływanie. Treningi odbywają się na dobrze wyposażonej sali gimnastycznej, boiskach szkolnych, a także na miejskiej pływali Wodnik.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach współpracuje z placówkami prowadzącymi podobne klasy zawodowe w całej Polsce. Rokrocznie z inicjatywy Izby Hotelarskiej organizowane są konferencje, na które zapraszani są dyrektorzy placówek, posiadających najdłuższy staż w kształceniu w zawodzie hotelarza. Podczas konferencji ustalane są zmiany w programach nauczania i opinie dotyczące już funkcjonujących projektów. Umożliwia to ich modyfikowanie i stałe podnoszenie poziomu kształcenia uczniów w zawodzie hotelarza.


Stan na dzień

Ilość uczniów

Ilość nauczycieli

Ilość kadry administracyjnej

Ilość obsługi

30.09.1996

760

75

8

18

30.09.1997

910

70

8

18

30.09.1998

825

66

6

16

30.09.1999

817

68

7

16

30.09.2000

830

69

7

17

30.09.2001

814

53

7

15

30.09.2002

560

51

7

12

30.09.2003

485

48

5

7

30.09.2004

638

47

5

7

30.09.2005

622

49

5

7

30.09.2006

595

48

4

6

30.09.2007

489

46

4

6

30.09.2008

430

44

4

6

Od roku 1990 szkoła została całkowicie przeprofilowana. W miejsce wygaszonych i zlikwidowanych kierunków zawodowych w Technikum Ceramicznym i Liceum Medycznym wprowadzono nowe “usługowe” – Technikum Hotelarskie i Liceum Gastronomiczne oraz Technikum Ochrony Środowiska, Liceum Ogólnokształcące i Liceum Techniczne.

Od 1-09-1995 r. w szkole realizowano eksperyment pedagogiczny będący pilotażem reformy szkolnictwa ponadpodstawowego w dwóch profilach Liceum Technicznego. Eksperyment zakończono w roku 1999 z pełną analizą realizacji założeń programowych i programów nauczania. W trakcie realizacji eksperymentu dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Żarach uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego realizowanych głównie przez CODN w Warszawie i CKP Łódź. Ogółem kadra dydaktyczna szkoły legitymuje się 88 certyfikatami i zaświadczeniami z ukończonych form doskonalenia. 10 nauczycieli ukończyło Studia Podyplomowe.

W ostatnich latach wyraźnie poprawiły się wyniki pracy szkoły i te mierzone sprawnością w czasie egzaminów z przygotowania zawodowego i nauki zawodu oraz egzaminu dojrzałości i te w działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Od roku 1993 szkoła współpracuje z dwoma hotelami w Niemczech w Bawarii prowadzącymi praktyki zawodowe uczniów naszego Technikum Hotelarskiego. Ponadto od wielu lat współpracujemy z wieloma szkołami o podobnych profilach i kierunkach kształcenia, m.in.:

 • Zespołem Szkół Zawodowych w Kołobrzegu,
 • Zespołem Szkół Zawodowych w Radomiu,
 • Zespołem Szkół Ekonomicznych w Kielcach,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, a w roku 1999 podjęliśmy współpracę z podobnym Zespołem Szkół we Friedrichshafen (Bodenia-Wittenbergia) w Niemczech.

Od 1993 roku uczestniczyliśmy w seminariach i konferencjach ogólnopolskich organizowanych przez UKFiT i Zrzeszenie Hoteli Polskich poświęconym doskonaleniu programów kształcenia w zawodach hotelarz, gastronom i organizator turystyki. Konferencje te i seminaria odbywają się corocznie w różnych hotelach najczęściej rekomendowanych przez Zrzeszenie Hoteli Polskich i to zarówno dla dyrektorów szkół hotelarskich jak i dla nauczycieli hotelarstwa. A że efekty kształcenia w znacznym stopniu zależą od wyposażenia technodydaktycznego to też dlatego wiele działań doprowadziło do tego, że aktualnie szkoła dysponuje bardzo dobrym sprzętem technodydaktycznym,
a w tym m.in.:

 • 3 pracownie komputerowe (po 15+1 zestawów),
 • laboratorium elektroniczne z oprzyrządowaniem komputerowym,
 • pracownia hotelarska,
 • pracownia techniki biurowej,
 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia przedsiębiorczości,

i wiele innych mających warunki do komputerowego wspomagania procesu kształcenia różnych przedmiotów. Stale modernizowany jest sprzęt oraz doposażane są gabinety i pracownie przedmiotowe. To właśnie te warunki zadecydowały o tym, że od 1-10-1998 w Zespole Szkół Zawodowych funkcjonował Punkt Dydaktyczny Politechniki Zielonogórskiej dla Studiów zaocznych na kierunkach:

 • informatyka,
 • marketing i zarządzanie.

Równocześnie z wzbogacaniem szkoły w sprzęt technodydaktyczny stałej poprawie ulegają warunki do pracy i nauki, estetyka pomieszczeń szkolnych, ich funkcjonalność i wyposażenie. Przede wszystkim zaś udało się w ostatnich kilku latach przeprowadzić wiele prac remontowych i adaptacyjnych tak w szkole jak i w internacie. I tak:

 • wyremontowano instalację wodną i CO,
 • wymieniono stolarkę okienną w gabinetach i pracowniach przedmiotowych,
 • zmieniono funkcjonalność wielu pomieszczeń dydaktycznych,
 • poprawiono wystrój większości pomieszczeń szkolnych w tym także higieniczno-sanitarnych,
 • uruchomiono laboratorium elektroniczne,
 • uruchomiono trzecią pracownię komputerową na 15+1 stanowisk z umeblowaniem, tj. stołami własnego projektu i wykonania,
 • przeprowadzono remont kapitalny dachu budynków szkolnych ,
 • wymieniono kotłownię węglowo-koksową na olejową.

Od początku funkcjonowania Liceum Technicznego duży nacisk położono w szkole na naukę języków obcych a w szczególności j.niemieckiego, j.francuskiego i j.angielskiego. Ten ostatni prowadzony był w szkole m.in. przez nauczycieli pozyskanych z Kanadyjsko-Polskiej organizacji ETPP, którzy uczyli w latach 1996-1998 i nauczyciela z Korpusu Pokoju uczącego w latach 1998-2000. Współpraca z tymi organizacjami zaowocowała lepszym przygotowaniem językowym naszych absolwentów.

W najbliższym czasie szkoła wzbogaci się o nowy obiekt wybudowany na terenie szkoły, który pełnić będzie rolę internatu i Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych takich jak hotelarz, gastronom, pilot wycieczek i inne.

Szkoła brała udział w eksperymencie pedagogicznym prowadzonym na podstawie porozumienia Ministerstwa edukacji Narodowej z Ministerstwem obrony narodowej, eksperymencie pod nazwą Liceum Ogólnokształcące o Profilu Wojskowym. W realizacji tego eksperymentu upatrujemy szansę na inspirację działań na rzecz jak najlepszego Programu Wychowawczego ze wszystkimi najważniejszymi elementami wychowawczymi.

W listopadzie 2000 r. szkoła została zakwalifikowana do elitarnego klubu 40 szkół hotelarskich w Polsce działających na rzecz poprawy efektywności kształcenia w branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej we współpracy ze towarzyszeniami HO-GA-TU działającymi w krajach Unii Europejskiej. Ostatnie trzy lata to okres bardzo dobrej współpracy szkoły ze Starostwem Powiatowym jako organem prowadzącym szkoły ponadpodstawowe, z Jednostkami Wojskowymi w Żarach, a w szczególności z 11BZ, a także z przedsiębiorstwami i zakładami pracy jak KRONOPOL, POL-ORSA, i inne.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarach z powodzeniem prezentowali się na różnych imprezach i konkursach wojewódzkich oraz ogólnopolskich a m.in. w:

 • Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej agresji wśród młodzieży w Myślenicach,
 • I Ogólnopolskiej Konferencji Klas Wojskowych w Chojnicach,
 • Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Hotelarza w Kołobrzegu,
 • Mistrzostwach Polski Szkół Hotelarskich w koszykówce chłopców (III miejsce),
 • Regionalnym Konkursie Poezji i Prozy Francuskiej, oraz w wielu innych.

Od września 2006 roku uległa zmianie nazwa szkoły z Zespołu Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

Od czerwca 2007 roku należymy do Europejskiego Stowarzyszenia AEHT.

Na dziś nie tylko dyrekcja szkoły ale i cała kadra pedagogiczna wie jaką pozycję w trakcie i po wprowadzeniu reformy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach powinien zająć. Przede wszystkim chcemy by ta szkoła była przyjazna uczniom oraz ich rodzicom i odpowiadała na ich oczekiwania, tak pod kątem doboru kierunków i profili kształcenia oraz ich efektywności kształtowania umiejętności jak i dobrym i właściwie realizowanym programem wychowawczym.

Ulotka 2024/2025

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Kierunki kształcenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Ministerstwo Edukacji i Nauki